กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชัชชัย อาจวิชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปริวรรต ไวสู้ศึก
ครู คศ.2

นางสาวนวพรรณ อักขระ
ครูผู้ช่วย