กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปริศนา สุขเกษม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายไชยรักษ์ ทองขันธ์
ครู คศ.3

นางยุวดี สุวรรณไตรย์
ครู คศ.3

นายสราวุธ มาห้างหว้า
ครู คศ.1

นางสาวศิรินุช ปัททุม
ครู คศ.1

นางสาวปรียานุช สารีมูล
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา สีมืด
ครู คศ.1

นางสาวพุทธชาติ ราชิวงศ์
พนักงานราชการ