กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุวา คัณทักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมินตรา คำปาน
ครู คศ.3

นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์
ครู คศ.3

นางสาวจีราทิพย์ คำแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งทิวา สุวรรณไตรย์
ครู คศ.2

นางอรไท ม่อมพะเนาว์
ครู คศ.2

นางสาวธณิดา วงค์พุฒ
ครู คศ.1

นายสุรสิทธิ์ ว่องไว
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์ชนก ธนสีลังกูร
ครู คศ.1

นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์
ครู คศ.1

นางสาววัชชิรญา มิระสิงห์
ครูผู้ช่วย

นายจิรเมธ อนุพรรณสว่าง
ครูผู้ช่วย

นายสุวรรณ อนัน
พนักงานราชการ