กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุรัตน์ดาวัลย์ ทองเพิ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางงามตา กฤตาคม
ครู คศ.3

นางสาวณัฐณิชา หนูพันธ์
ครู คศ.3

นางสายสมร อาจวิชัย
ครู คศ.3

นายจักรพงษ์ ตาลศรี
ครู คศ.2

นายบดี ทะนอก
ครู คศ.1

นางสาวอนัญญาพร นาโสก
ครู คศ.1

นายชารีฟ นาโสก
ครูผู้ช่วย