ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานแผนงานและสารสนเทศ
>แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปี2564-2566 (3 ปี) 38
>แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 45
>โครงการ 4 กลุ่มงาน ปี 2565 119
>งบประมาณโครงการ 4 กลุ่มงาน ปีการศึกษา 2565 52
โครงสร้างบริหารงาน 4 กลุ่ม ปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.3 KB 53
บันทึกข้อความ ขอใช้เงินโครงการอื่น ๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.99 KB 44
แบบฟอร์ม - บันทึกข้อความขอใช้เงินงบกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.98 KB 111
แบบฟอร์ม - บันทึกข้อความขอซื้อตามโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.99 KB 120
แบบฟอร์ม - ขอเปลี่ยนแปลงรายการซื้อของโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.48 KB 111
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.81 KB 36
แบบฟอร์ม - บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.68 KB 121
งานนิเทศการจัดการเรียนการสอน
แบบฟอร์ม - รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 241 KB 108
แบบฟอร์ม - วิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 63.05 KB 105
แบบฟอร์ม - แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 415 KB 143
แบบฟอร์ม - กำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 362.5 KB 129
งานวัดผลประเมินผล
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 651.44 KB 33
คู่มือการใช้โปรแกรม SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 885.49 KB 37
แบบแจ้งรายชื่อนร หมดสิทธิ์สอบ วผ.02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85 KB 35
แบบคำร้องขอเข้าสอบกรณีพิเศษ วผ.01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.76 KB 33
แบบฟอร์ม - บันทึกข้อความขอสอบนอกตาราง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.51 KB 34
งานบริหารงานบุคคล
แบบบันทึกข้อตกลง PA ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 22.16 KB 0
แบบบันทึกข้อตกลง PA ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 22.18 KB 0
แบบบันทึกข้อตกลง PA ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 24.8 KB 0
แบบบันทึกข้อตกลง PA ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 0
แบบบันทึกข้อตกลง PA ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 21.87 KB 0
แบบประเมินตนเองตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.71 KB 34
แบบฟอร์ม แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2565 (ID Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 154.55 KB 35
งานการเงินและบัญชี
แบบฟอร์ม สัญญาการยืมเงิน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 35
งานอนามัยโรงเรียน
คู่มืองานอนามัยโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.08 KB 34
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
>ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2565 2