ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 ( แบบ เบ็ดเสร็จ ก)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 ( แบบ เบ็ดเสร็จ ข)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3( 108ล )
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 405,6000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (แบบ 324ล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 19,309,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 1,200,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุม แบบ 101ล / 27 (พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 7,194,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 2,912,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสภานักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องประชุมมิตรภาพเคียงโขง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..